Wachten op jeugdhulp leidt tot schooluitval en verergering problemen

Uit de resultaten van een vragenlijst van Jeugdhulp doen we Samen blijkt, dat veel jongeren en ouders door een stapeling van wachttijden lang moeten wachten tot de hulp beschikbaar is die ze nodig hebben. Door deze lange wachttijden verergeren de problemen van gezinnen en verslechteren de schoolprestaties van kinderen en jongeren.

Maar liefst 66% van de respondenten geeft aan, dat de problemen verergeren tijdens de wachtperiode. Daarnaast geeft 40% aan dat de schoolprestaties verslechteren, in sommige gevallen leiden de wachttijden zelfs tot schooluitval. Ook worden als negatieve gevolgen genoemd overbelasting en verslechtering van relaties binnen het gezin en tenslotte ook demotivatie om gebruik te maken van hulpverlening.

Stapeling van wachttijden door inefficiënt intakeproces
De vragenlijst over wachttijdbeleving kon in november 2018 worden ingevuld op de website www.jeugdhulpdoenwesamen.nl. De vragenlijst is ingevuld door 437 respondenten, die te maken hebben (gehad) met wachttijden in de jeugdhulp. Bij een derde van de respondenten was er sprake van een stapeling van wachttijden, bijvoorbeeld voor een gesprek met het lokale team en/of een intake en/of start behandeling bij een hulpaanbieder. Dit leidde er bij 10% van de respondenten toe, dat zij langer dan 6 maanden hebben moeten wachten op de hulp die ze nodig hadden.

Nauwelijks ondersteuning tijdens wachtperiode
Uit de antwoorden op de vragenlijst blijkt, dat er nauwelijks ondersteuning wordt aangeboden tijdens de wachtperiode. Hier is wel behoefte aan: in de vorm van een hulplijn voor als het wachten te lang duurt, passende cliëntondersteuning of door contact met de zorgaanbieder of met degene die heeft doorverwezen.

Het verslag van de resultaten van de vragenlijst wachttijdbeleving kunt u hier lezen. Op dit moment staat een nieuwe vragenlijst open vanuit Jeugdhulp doen we Samen over de toegang tot jeugdhulp. Deze kan tot 1 maart 2019 worden ingevuld.

Jeugdhulp doen we samen: een terugblik op 2018

In februari 2018 is het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ van start gegaan. In dit project werken de organisaties LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland samen om cliëntenparticipatie te stimuleren en te helpen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Het project loopt tot eind 2019. In deze nieuwsbrief geven we een terugblik op wat we in 2018 hebben gedaan.

Lees verderJeugdhulp doen we samen: een terugblik op 2018

Regionale inventarisaties participatie jeugdhulp

In juni 2018 is gestart met een inventarisatie van participatie van jongeren met jeugdhulp en hun ouders in vier regio’s. Hoe kunnen jongeren en ouders meedenken en -praten in hun gemeente? De inventarisaties zijn in oktober afgerond, regio’s die meewerkten zijn Brabant, Food Valley, IJsselland en Zuid-Holland-Zuid. Vragen die hierbij aan de orde kwamen zijn o.a.: Over welke zaken willen jongeren en ouders zich uiten? Wat hebben ze hiervoor nodig? Welke goede voorbeelden zijn er in de regio en wat maakt dat het werkt? Welke meerwaarde hebben gemeenten ervaren van de participatie van jongeren en ouders?

Lees verderRegionale inventarisaties participatie jeugdhulp

Hoe ervaar je de wachttijden in de jeugdhulp?

In 2018 en 2019 werken cliëntenorganisaties samen in het project ‘Jeugdhulp doen we samen.’ Tijdens dit project onderzoeken we op een aantal thema’s hoe het is gesteld met de jeugdhulp. Daarom zetten we vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. Dit keer is het thema ‘wachttijdbeleving’: hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp?
De resultaten van deze vragenlijst verwerken we in een notitie, die we bespreken met beleidsmakers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). We stemmen af hoe we samen de jeugdhulp kunnen verbeteren. De vragenlijst kun je hier invullen tot 15 december 2018.

Jeugdhulp doen we samen!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten beleidsverantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid, is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken worden. Deze betrokkenheid (lokale en regionale participatie van jongeren en ouders) is nog niet overal voldoende van de grond gekomen. De organisaties LOC zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland willen met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ deze cliëntenparticipatie stimuleren en helpen bij de verdere ontwikkeling.

Lees verderJeugdhulp doen we samen!

Kun je voldoende meepraten en meebeslissen?

Tijdens het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ onderzoeken we hoe het is gesteld met de participatie binnen de jeugdhulp. Kunnen jongeren en ouders bijvoorbeeld voldoende meepraten en meebeslissen? Daarom zetten we vragenlijsten uit onder jongeren die jeugdhulp krijgen en hun ouders. De eerste vragenlijst kan nu worden ingevuld op www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/geef-je-mening/.

Lees verderKun je voldoende meepraten en meebeslissen?