Resultaten vragenlijst meepraten en meebeslissen

In de maand juli is een vragenlijst uitgezet over meebeslissen in de jeugdhulp, die kon worden ingevuld via www.jeugdhulpdoenwesamen.nl. De vragenlijst bestond uit twaalf stellingen, waarvan respondenten konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. Ook kon bij elk antwoord een toelichting worden gegeven.

De vragenlijst is ingevuld door 156 respondenten. Het grootste deel hiervan (92%) is (stief-/ pleeg-)ouder. De leeftijd van kinderen waarover de vragenlijst is ingevuld verschilt sterk en loopt van 0 t/m 23 jaar. Ook de woonplaats van de respondenten verschilt sterk, vanuit alle provincies zijn inzendingen gedaan.
Samenvattend geeft de meerderheid van de respondenten aan, dat zij onvoldoende kunnen meebeslissen over de jeugdhulp die voor hen/ hun kind wordt ingezet. Zo is bijvoorbeeld 63% van de respondenten het (helemaal) oneens met de stelling, dat ze mee hebben kunnen beslissen over de hulp die is ingezet. Ook is 65% van de respondenten het (helemaal) oneens met de stelling, dat de hulpverlener hen bij alles betrekt als het om hen/ hun kind gaat.

De resultaten zijn inmiddels besproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast worden de resultaten verwerkt in een totaalverslag, waar ook de resultaten van de regionale inventarisaties (lees hier) in terugkomen. Dit verslag komt voor half december beschikbaar via de website www.jeugdhulpdoenwesamen.nl.
Met vertegenwoordigers van de VNG vinden de komende periode gesprekken plaats, om te bespreken welke concrete acties op basis van de resultaten van de vragenlijst en de regionale inventarisaties kunnen worden ondernomen.