Thematische vragenlijsten

Naast het stimuleren van lokale en regionale participatie van jongeren en ouders, vinden we het als cliëntenorganisaties belangrijk om ervaringen van jongeren en ouders te verzamelen. In 2018 hebben we daarom rond twee thema’s vragenlijsten uitgezet: meebeslissen in de jeugdhulp en wachttijdbeleving. Beide vragenlijsten konden worden ingevuld via www.jeugdhulpdoenwesamen.nl.

In de maand juli 2018 is de vragenlijst over meebeslissen in de jeugdhulp uitgezet. De vragenlijst bestond uit twaalf stellingen, waarvan respondenten konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens of oneens waren. Ook kon bij elk antwoord een toelichting worden gegeven.
De vragenlijst is ingevuld door 156 respondenten. Het grootste deel hiervan (92%) is (stief-/ pleeg-) ouder. De leeftijd van kinderen waarover de vragenlijst is ingevuld, verschilt sterk en loopt uiteen van 0 t/m 23 jaar. Ook de spreiding over het land is groot . Vanuit alle provincies zijn er deelnemers . Samenvattend geeft de meerderheid van de respondenten aan dat zij onvoldoende kunnen meebeslissen over de jeugdhulp die voor hen/ hun kind wordt ingezet. Zo is bijvoorbeeld 63% van de respondenten het (helemaal) oneens met de stelling, dat ze mee hebben kunnen beslissen over de hulp die is ingezet. Ook is 65% van de respondenten het (helemaal) oneens met de stelling dat de hulpverlener hen bij alles betrekt als het om hen/ hun kind gaat. Het volledige verslag van de resultaten is hier te lezen Verslag resultaten vragenlijst meebeslissen vs1.0.
In november jl. is de vragenlijst over wachttijdbeleving uitgezet: hoe ervaren jongeren en ouders de wachttijden in de jeugdhulp? Op deze vragenlijst die tot 15 december jl. kon worden ingevuld zijn meer dan 400 reacties ontvangen. In de loop van januari 2019 worden de uitgewerkte resultaten bekend gemaakt.

De resultaten van de beide vragenlijsten worden besproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met hen worden concrete vervolgacties bepaald. Ook in 2019 zullen we weer een aantal thematische vragenlijsten gaan uitzetten. Suggesties voor thema’s kunnen worden doorgeven via info@jeugdhulpdoenwesamen.nl. Om op de hoogte te blijven van de vragenlijsten en de resultaten ervan, kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.